Тываның күрүне университединиң филология факультединде Литературлуг музей тургустунгандан бээр 10 чыл оюн байырлыг хемчег-биле демдеглеп эрттирген

Байырлыг хемчегге Тываның күрүне университединиң эртем талазы-биле проректору ф.э.к. Е.Д. Монгуш, филология факультединиң деканы ф.э.к., доцент Н.Д. Сувандии, «Национал школа хөгжүдер институттуң» директору, ф.э.к., доцент Е.М. Куулар, Тываның улустуң чогаалчызы Н.Ш. Куулар, Тываның улустуң хөөмейжилери И.М. Көшкендей, А.А. Монгуш болгаш эртем ажылдакчылары, библиотекарьлар, журналистер, башкылар, студентилер байыр чедирип сөс алганнар.

Музейниң ажыл-чорудулгазының дугайында илеткелди Литературлуг музейниң эргелекчизи, Тываның улустуң чогаалчызы, Тываның культуразының алдарлыг ажылдакчызы М.А. Кужугет кылган. Литературлуг музей 2012 чылдың май 17-де тургустунуп ажыттынган. Ында чогаалчыларның эдилелдери, холунуң үжүү-биле бижээн кыдырааштары, эдилелдери, документилери дээш дыка хөй үнелиг шыгжамыр шыгжаттынган.

Мария Амын-ооловнаның чогаадыкчы күжү-биле тургустунган музей улустуң аас чогаалы, тыва дыл, литератураны кадагалап, аныяк өскенге дамчыдып, кожа-хелбээ чурттап чоруур республикаларның чогаалчылары-биле быжыг харылзааларны тудуштуруп чоруур төп болур.
Ооң-биле кады музейниң чанында чечен чогаал делегейинче чогаадыкчы оруун изексээн кижилерниң бодалдарын, көрүштерин тудуштуруп турар «Сорунза» деп чечен чогаал бөлгүмү тургустунган. Ук бөлгүмнүң дугайында «Сорунзаның» чогаадыкчы оруу» деп темага илеткелди ф.э.к., «Национал школа хөгжүдер институттуң» эртем секретары А.Х. Херел кылган.

Литераутурлуг музейниң чанында тургустунган«Сорунза» чечен чогаал бөлгүмүнден бөгүнде үнген Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери Шончалай Мааты-оол, Кежик Коңзай, Эрес Кол оларны адап болур.
Ук байырлыг хемчегге байыр чедириишкиннеринден аңгыда филология факультединиң студентилериниң аянныг номчулгазы болгаш музейниң 10 чыл оюнга тураскааткан хемчеглерге идекпейлиг киришкеннерни шаңнап мактааннар.