Тывага 10 чыл бурунгаар тыва эр кижиниң хажыттынмас дүрүмүн хүлээп алган турган

“Тыва эр кижиниң үзел-бодалын болгаш тура-соруун илереткен ёзу-дүрүмнерни хүлээп алгандан бээр бо хүн он чыл болуп турар онзагай хүн. Өгбелеривистен дамчып келген кижизидилге дүрүмнери амгы болгаш келир салгалга хажыттынмас сагыыр ужурлар апаарын чедип алыр дээш дыка хөй ажылдар кылдынып турар. Төрээн Тывазын каяа-даа чорааш алдаржыдып чоруур, үлегер-чижектиг, төлептиг ёзулуг эр кижилер бистиң аравыска хөй-ле болурун күзедим” – деп Тываның баштыңы Владислав Ховалыг чугаалаан.