Тыва дыл хүнүнге тураскааткан VIII шуулганының «Тыва дылдың албан езу-биле доктааттынган адырларда болгаш массалыг информация чепсектеринде ажыглалы» деп үшкү шөлчүгештиң ажылынга Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчызы А.К. Салчак «Кеземче суд чорудулгазында тыва дылдың ажыглалы» деп илеткелди номчаан

Илеткелчилер үениң негелделеринге дүүштүр шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны демдеглеп көдүрген. Тыва ниитилелдиң бурунгаар көрүштүг төлээлери илеткел бүрүзүн шупту талазындан анализтээш, саналдарын киирип идепкейлиг ажылдаан. Чижээлээрге, ТГШИ-ниң эртем ажылдакчызы О.М. Сааяның илеткелинде хоойлужудулга талазы-биле шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларны ол-ла шөлчүгешке Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады А.К. Монгуштуң киржилгези-биле шиитпирлеттинип турганы онзагай болган. Ажылдың түңнелдерин киржикчилер сүмележип тускайлааш, шуулганның шиитпиринче киирер деп бадылаан.