Тыва дыл хүнүнге тураскааткан «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VII шуулганның шиитпири

2022 чылдың ноябрь 1-де Тыва дыл хүнүнге болгаш Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 80 чыл оюнга тураскааткан «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп республика чергелиг VII шуулган болуп эрткен.
Шуулганны Тыва Республиканың Чазааның деткимчези-биле Тываның өөредилге яамызы («Национал школа хөгжүдер институт»), Тываның культура яамызы организастап эрттирген.
Шуулганның кол сорулгазы: тыва чоннуң культура болгаш сагыш-сеткил өнчүзүнүң байлаа – Тыва Республиканың күрүне дылын – тыва дылды камгалап, кадагалап болгаш сайзырадырының оруктарын сайгарып чугаалажыры, 2023 чылда чорудар хемчеглерни тодарадып шиитпирлээри.

Шуулганның ажылынга 400 ажыг кижи киришкен: күүсекчи болгаш хоойлужудулга органнарының удуртукчулары; тус черлерниң бот-башкарылга органнарының төлээлекчилери, тыва дыл башкыларының республика ассоциациязының кежигүннери; хөй-ниити албан черлериниң, эртем болгаш чогаадыкчы чөвүлелдерниң, өөредилге черлериниң удуртукчулары болгаш тускай эртемниглер, эртемденнер, чогаалчылар, дээди болгаш школа назыны четпээн уруглар белеткээр өөредилге черлериниң кижизидикчи башкылары болгаш өскелер-даа.
Шуулганның бирги кезээ Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнге «Тыва дыл – чоннуң культуразын бедидер болгаш суртаалдаар чугула чепсек: ону камгалап, кадагалап болгаш сайзырадырының оруктары» деп темалыг төгерик стол-биле эгелээн. Ук төгерик столду Национал школа хөгжүдер институттуң коллективи организастап эрттирген. Тыва Республиканың Дээди Хуралының (Парламентизиниң) өөредилге, культура, аныяктар политиказы болгаш спорт комитединиң даргазы, Таңды кожууннуң чагырга даргазы болгаш эртемденнерниң киржилгези-биле алды илеткелди дыңнаан.

Дараазында VIII Шуулган «Тыва дыл – массалыг информация чепсектеринде» деп кыйгырыг-биле Россияда чарлаан башкылаашкын болгаш дагдыныышкын ажылынга тураскаадып эрттирер. Ук Шуулганны 2023 чылда эрттирери-биле Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунга дагзыр.