«Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп VII шуулганның ПРОГРАММАЗЫ

Эрттирер хүнү болгаш шагы: 2022 чылдың ноябрьның 1-ниң хүнү, 14 шак
Эрттирер чери: Улусчу чогаадылга бажыңы

I. Байырлыг кезээ
1. Форумнуң башкарыкчызы Тыва Республиканың Чазааның чанында ТГТСЭШИ-ниң эртем архивиниң килдис эргелекчизи Василий Савырович Салчактың киирилде сөзү.
2. Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Товарищтайович Ховалыгның байыр чедириишкини.
3. Тыва Республиканың Дээди Хуралының (Парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Давааның байыр чедириишкини.
4. Шаңналдар тыпсыры.

5. Илеткел «Тыва литература – Чогаалчылар эвилелиниң удуртулгазында (80 чыл оюнга)». Уран Алдын-ооловна Донгак, Тыва Республиканың Чазааның чанында ТГТСЭШИ-ниң чогаал шинчилелиниң секторунуң эргелекчизи, башкарыкчы эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады.
6. Илеткел «Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал ном саңының чурт-шинчилел талазы-биле ажыл-чорудулгазы». Айлаңмаа Кызыл-ооловна Аракчаа, Тыва Республиканың Национал библиотеказының директорунуң оралакчызы.

7. Илеткел «Тыва чечен чогаалдың хөгжүлдезинге совет чогаалчыларның үлүг-хуузу». Сайлыкмаа Салчаковна Комбу, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң Баштаар чериниң даргазы, филология эртемнериниң кандидады.
II. Шуулганның шиитпирин хүлээп алыры.
III. Байырлыг концерт.