«Тыва чогаал» эртеминге кичээлден дашкаар өөредилге ажыл-чорудулгазын эрттирериниң болгаш ужур-утказының онзагайы

Лидия Ооржак, НШХИ-ниң тыва филология лабораториязының улуг методизи

Класстан дашкаар өөредилгениң ажыл-чорудулгазы уругларны ниитилелдиң хайым делегейинче киреринге белеткээр, оларның интеллектуалдыг, чогаадыкчы арга-шинээн сайзырадыр, хамааты, хөй-ниитижи туружун быжыглаар, бүгү талалыг кадык амыдырап чурттаарын суртаалдаар, кижизидер.

Илеткел Ооржак Л.Х.

О внеурочной деятельности