Эп-сеткил каттыштырылгазының хүнү-биле!

Улуг,бичии аразынга
Угаан арыг ,демниг чорза,
Угбалышкы,төрел сеткил
Ууттунмас кежиктиг боор.

Акы-дуңма бүгү чоннар
Аразында эптиг чорза,
Амыр-тайбың доктаар болур,
Арга чоннар дыштыг болур.

Ашак,кадай аразында
Алызындан хүндүлээчел,
“Аалым ишти”, “эжим” дишсе,
Ажы-төлү дөзеп чурттаар.

Кижи бүрү аразында
Кичээнгейлиг,эптиг чорза,
Каптагайның чону шупту
Кайгамчыктыг демниг болур.

Өртемчейниң чону-биле
Өмек-дөмек чоруур болза,
Өөвүске – Бөмбүрзекке
Өктерел-даа бүрүн доктаар.

Өртемчейге өктерел доктаазын!
Өөвүске хөглүг каткы диңмирезин!
Аймак-төрел демниг амыдыразын!
Ава Тывам мөңге чечектелзин!

Лидия Ооржак.