Россияда Эртем хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң шугуму-биле ТР-ниң өөредилге яамызының Национал школалар хөгжүдер институдунга «Ажык эжиктер» хүнү эрткен

Бо удаада институттуң аалчылары кылдыр Кызылдың Интернационалчы дайынчылар аттыг 12 дугаар школазының 5 «а» клазының өөреникчилерин тыва дыл болгаш чогаал башкызы С.Э. Лопсан эдертип эккелген.

Институттуң эртем секретары Алимаа Хензиг-ооловна Херел уругларны чазык хүлүмзүрүг-биле уткуп ап, НШХИ-ниң ажыл-чорудулгазының дугайында солун тайылбырны чоруткан.

Институттуң ханаларында тыва дыл кырында өөредилге номнарын, тыва дыл болгаш чогаал, улусчу ужурлар башкыларынга дузаламчы методиктиг номнарны чогаадып кылып турар. Оларны янзы-бүрү чаданың эртемденнери – филология эртемнериниң доктору, кандидаттары, педагогика эртемнериниң кандидады, Тываның улустуң чогаалчылары, методистер, дээди категорияның практик башкылары бижип ажылдап турар.

Институтка аалдап келген уруглар-биле НШХИ-ниң директорунуң оралакчызы Э.О. Норбу база парлалга болгаш ном үндүрер килдистиң эргелекчизи, кол редактор Л.А. Ооржак ужурашканнар.

Эрик Олегович Норбу уругларның өөренгени эң-не сонуургаан чогаалын айтырып, оларны «шылгап» айтырыгларны салырга, уруглар дидим-дидим харыылааннар. Сумуяа Шокар чугаазының сайзыраңгайы, чогаалдарны эки ханы билири-биле эш-өөрүнден ылгалган.

Өөредилге номнарын чүгле эртемденнер эвес, чурукчулар, редакторлар, өрүкчүлер, корректорлар болгаш типографияның оон-даа хөй ажылдакчыларының киржилгези-биле кылып үндүрер дээрзин Людмила Аман-ооловна чугаазынга демдеглээш, баштай номнуң электроннуг хевирин кылырын таныштырган.

Уруглар номну белеткээринге чугула дериг-херекселдерни сонуургап, аңаа парлаан суй-белектерни алгаш, катап база ужуражыр идегелдиг чанганнар.