«Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде» деп төлевилелдерниӊ сайгарылгазы болуп эрткен

Декабрь 24-те Национал школа хөгжүдер институдунга Сайзана Сергеевна Товуунуӊ удуртулгазы-биле тыва дыл болгаш этнопедагогика лабораториязы база Республиканыӊ өөредилге-методиктиг каттыжыышкыныныӊ кежигүннери-биле «Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде » деп төлевилелдерни боттандырарыныӊ дугайында ажылчын чөвүлел хуралы болуп эрткен. Республиканыӊ өөредилге-методиктиг каттыжыышкыныныӊ кежигүннери Оюн Т. Б.-Ч., Сарыглар Ч.А., Байыр-оол А.П. «Тыва дыл – школаларда»…

Онлайн анкетирование образовательных организаций

Начальникам Управлений образования. Государственное бюджетное научное учреждение «Институт развития национальной школы» (ИРНШ) проводит исследование уровня владения родным (тувинским) языком воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Тувинский язык — детям» с января 2019 года. В связи с этим просим Вас обеспечить участие в онлайн анкетировании педагогических работников (воспитателей) дошкольных образовательных учреждений, обучающих…

В Институте развития национальной школы начато исследование уровня владения родным (тувинским) языком воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Тувинский язык — детям»

Государственное бюджетное научное учреждение «Институт развития национальной школы» (ИРНШ) проводит исследование уровня владения родным (тувинским) языком воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Тувинский язык — детям» с января 2019 года. В онлайн анкетировании примут участие педагогические работники (воспитатели) дошкольных образовательных учреждений, обучающие тувинскому языку. Доступ к онлайн анкетированию открыт на сайте…

Национал школа хөгжүдер институттуӊ ажылдакчылары универсиадага идепкейлиг киришкеннер

2018 чылдыӊ декабрь 18-те Делегей чергелиг 24-кү Эстафетаныӊ оду деп универсиада Кызылга болуп эрткен. Тыва Республиканыӊ төвүнге эртер оруунуӊ ниити хемчээли – 3900 м. Факел (тудукчулары) чырыдыкчылары Алдан-Маадыр аттыг национал музейниӊ чанындан 12:30-ден эгелээш, хоорайныӊ билдингир онза солун черлерин таварып эрткеннер: Кызыл партизан тураскаалы, «Азия Төвү» обелискизи, Цечелниӊ хүрээзи, Тыва үндезин культура төвү. Кызылдыӊ кудумчуларынга…

Декабрьныӊ 14-түң хүнүнде Тываныӊ национал музейинге төгерик стол болуп эрткен

Декабрьныӊ 14-түң хүнүнде тыва дылдыӊ шинчилекчилери, шылгараӊгай тюркологтар, Тыва АССР-ниӊ алдарлыг эртемденнери Доруг-оол Алдын-оолович Монгуш, Зоя Борандаевна Чадамбаныӊ 90 харлаан юбилейинге тураскааткан «Плеяда тувинской науки» деп төгерик стол Тываныӊ национал музейинге болуп эрткен. Тываныӊ дыл болгаш эртем-шинчилел социал-экономиктиг шинчилелдер институду база «Алдан-Маадыр» аттыг национал музейниӊ эртемденнери башкарып эрттирген. Төгерик столдуӊ киржикчилери Тываныӊ чогаалчылары, эртемденнер, тыва…

Декабрь 12-де Тыва үндезин культура төвүнге «Уран сөстүң сырыны» деп төлевилелдиң ээлчеглиг хемчээ кончуг эки таарымчалыг байдалга эрткен

Тыва дылды, сайзырадыр, тыва чогаалды чон аразынга суртаалдаар, база аныяк чогаалчыларның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын деткиир сорулгалыг “Уран сөстүң сырыны” деп төлевилелдиң үш дугаар болганы ол. Ол төлевилел ийи ат-сураглыг херээжен чогаалчылар ТКҮ-ниң “Литературлуг музейиниң” эргелекчизи Мария Амын-ооловна Күжүгеттиң,  Национал школа хөгжүдер институдунуң улуг методизи Лидия Ооржактың удурттулгазы-биле 2017 чылдан эгелеп “Поэзия хүнүнге” тураскаадып эрттирип эгелээн. Шүлүк-чогаал…

Состоялась Торжественная Церемония объявления итогов и награждения победителей X-го межрегионального открытого конкурса “МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ — 2018”

12 октября 2018 года в 13.00 состоялась Торжественная Церемония объявления итогов и награждения победителей X-го межрегионального открытого конкурса “МУЗЕЙ ГОДА. ЮЖНАЯ СИБИРЬ — 2018” в Минусинском музее им. Н. М. Мартьянова. Победителем специальной номинации «МУЗЕЙ — ЮНИОР. ЮЖНАЯ СИБИРЬ — 2018» стал «Музей класс имени народного учителя СССР Алдын-оол Арыя Араптановны», МБОУ СОШ №2 г….

Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы — Конституция хүнү-биле байырывысты чедирип тур бис!

Республиканыӊ хүндүлүг чурттакчылары! Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы – Конституция хүнү-биле байырывысты чедирип тур бис! Россия Федерациязыныӊ үндезин хоойлузу хамааты кижиниӊ кол эрге-ажыын болгаш хүлээлгелерин, күрүнениӊ дээди үнезин болгаш күрүне принциптерин тодарадып турар. Конституция бистиӊ чуртувустуӊ хамаатыларынга боттарыныӊ күзелин илередир болгаш чурттуӊ социал-экономиктиг сайзыралынга кол шиитпирлер хүлээп алырынга киржир,  культурлуг болгаш сагыш-сеткил үнелелдерин катап диргизер арганы…

«Уран сөстүң сырыны»

Тыва дылды, сайзырадыр, тыва чогаалды чон аразынга суртаалдаар база аныяк чогаалчыларның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын деткиир сорулгалыг “Уран сөстүң сырыны” деп төлевилелди Тываның өөредилге болгаш эртем яамызының “Национал школа хөгжүдер институдунуң” башкылары Мария Күжүгет, Лидия Ооржак “Поэзия Хүнүнге” тураскаадып 2017 чылдан эгелеп боттандырып эгелээн. Шүлүк-чогаал байырлалының бирги киржикчилери ТР-ның Улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит база Тывада билдингир чогаалчылар…

12 декабря — День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители нашей республики! Примите поздравления с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон Российской Федерации определяет принципы государственности и высшую ценность государства – гражданина, его основные права и обязанности. Конституция дает возможность гражданам нашей страны проявлять инициативу и участвовать в принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития, возрождать культурные и духовные ценности….