Октябрь 15 Россияда — Адалар хүнү

Адазын дөзээр,
Иезин уктаар.

Ада сөзүн ажырып болбас,
Ие сөзүн ижип болбас.

Адазынга кызы чассыг,
Авазынга анай чассыг.

Иелиг кыс шевер,
Адалыг оол томааныг.

Ада турда чон таныыр,
Аът турда чер көөр.

Ада чокта эш чок дег,
Аъды чокта бут чок дег.

Ада сөзү – амыдырал,
Ие сөзү – ажыл-иш.