Өгбе чагыы – өндүр

Эр кижи амыдыралдыӊ башкарыкчызы, өг-бүлениӊ азыракчызы, эӊ-не кол кижи болур.

 Чаа хайынган шайныӊ, чемниӊ үстүн өгнүӊ эр ээзинге кудары, салыры албан.

 Эр кижиниӊ будун, бодун артап болбас, ынчанмас, ылаӊгыя кыс кижи. Ооӊ сузу суларай бээр.

 Эр кижиниӊ бөргүн, содак-шудаан өрү салыр. Ында ооӊ сүлде-сүзүү, угаан-бодалы, күчү-күжү сиӊген болур.

 Эр кижиге хүл кажан-даа устурбайн чор, ынчанмас, аалдыӊ оду отчувайн баар. Чүге дээрге одаар ыяшты эр кижи эккеп каан-дыр, өг ишти чылыг, отка аъш-чемни хайындырган, аал ишти тодуг-догаа-дыр. Ам хүлдү өске кижи уссун деп шаг-шаандан мээӊ өгбелерим чагып чораан дээр.

 Чаш, бичии уруг бурган болур. Ол чугаалап шыдавас-даа болза, мага-боду-биле, чүрээ-биле угаар. Ынчангаш чаш уругга бак чаӊнап болбас.
Кижилер, дөргүл-төрел, ада-ие, уруг-дарыг аразында хамаарылга, харылзааларга кичээнгейлиг, билчилгелиг болурун үргүлчү чагып чораан.

 Кижи алалавас. Киштен киш кара, кижиден кижи кончуг дижир. Ол сөстерниӊ утказын таптыг боданыӊар.

 Кижи төлүн кишке-даа ораарга, хей,
Боттуӊ төлүн моӊ-биле-даа согарга, чедип кээр.

 Баш өрттеткеш, хайындырып турда, ёзу-чурумну сагыыр. Баш дээрге эӊ-не хүндүткелдиг чем болур. Чаӊгыс кижи чаакты чара тыртпас деп чагыыр. Кырган-авам боду кады төрээн акы-угба, дуӊма-даа чок эр-чаӊгыс мен дээр. Ынчангаш чаак черле чара тыртпас чораан.
Чону – чоорган, хөйү – хөйлеӊ. Чонуӊардан халбактанчыӊар дээр чораан.

Мария Күжүгеттиң
“Өгбе чагыы – өндүр” деп номундан
“Шын” №46 2023 чылдың июнь 24.