«Өг-бүле байырлалдары» деп ном чырыкче үнген

Республикада ат-сураа билдингир башкылар, өөредилге адырының хоочуннары Анна Кыдат-ооловна Ооржактың база Светлана Чоодуевна Шулуу-Маадырның «Өг-бүле байырлалдары» деп номун Национал школа хөгжүдер институт чырыкче үндүрген.

Өг-бүле байырлалдарын демдеглеп эрттирери амыдыралдың агымындан чарылбас чугула болгаш уттундурбас өөрүнчүг сактыышкын болур дээрзи билдингир. Өөредиглиг болгаш кижизидикчи утка шынарлыг эрткен өг-бүле байырлалы аныяк-өскенге үлегер-чижек болбушаан, кадык амыдыралдың оруун айтып берип турар. Номнуң авторлары байыр-дойлар-биле чергелештир, тыва чоннуң езу-чаңчылдары, ужур-сагылгалар дээш өске-даа чугула херек угаадыглыг сургаал-чагыгларын номунда демдеглээн. Өг-бүле байырлалдарының езулалдарынга хамаарышкан тайылбырны бербишаан, ук езулалдарны байырлап демдеглээриниң чижек сценарийлерин киирген.
Номну Национал школа хөгжүдер институттан садып ап болур. Өртээ 250 рубль.