Национал школа хөгжүдер институттуң эртем ажылдакчылары болгаш методистери Россия Федерациязының төрээн дылдар институдунуң дорт эфирге эрттиргени семинарга видеохарылзаа дамчыштыр киришкен

Семинарның кол айтырыы Россия чоннарының төрээн дылдарынга эге ниити (1-4 кл.), ортумак ниити (5-9 класстың) болгаш кол ниити өөредилгениң (10-11 класстың) “Төрээн дыл”, “Литературлуг номчулга”, “Төрээн чогаал” деп эртемнеринге чаарттынган Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарынга дүүштүр ажылдап кылдынган чижек программаларны чаңгыс аай тургустунган Өөредилгениң федералдыг программазы кылдыр кыска хуусаа иштинде эде тургузары болган.

Ук ажылды институттуң тыва филология лабораториязы Россияның өске чоннары-биле бир дөмей 2023 чылдың февральдың 27-де дооскаш, РФ-тиң төрээн дылдар институдунче чорудар ужурлуг.

Семинарның киржикчилеринге Россия чоннарының төрээн дылдарының чижек өөредилге программаларын федералдыг программа кылдыр эде бадылааш, Россияның өөредилге программаларның даңзызынче киирер деп турарын ук институттуң удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар И. Новокрещенов дамчыткан.

Төрээн дылды школага өөредир шактарның кызырылганы (ортумаа-биле неделяда 3 шак), уругларны бодунуң төрээн дылынга шын бижип, номчуп, бодалын шын, чиге, хостуг чугаалап, төрээн дылының онзагайларын өске чоннарныы-биле деңнеп өөренир аргалары чок болуп турарынга хамаарышкан айтырыгларны аңгы-аңгы чоннарның төлээлери салган.