Национал школа хөгжүдер институттуң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады Алимаа Хензиг-ооловна Херелдиң «Тыва чечен чогаалда мөңге темалар» деп темага эрттирген кичээлин методиктиг семинарның киржикчилери улуг сонуургал-биле дыңнааннар

Кичээлге лектор видеолуг презентацияларны, тыва улустуң легендаларын, чечен чогаалдан сөзүглелдерни ажыглап, төрээн чер-чурт, ада-ие, азыраан мал, ынакшыл дугайында чоннуң чечен делегей көрүүшкүнүн сайгарып көргүскен.