Лидия Хорагаевна Ооржак

Башкы, методист, шүлүкчү, очулдурукчу.

Школа назыны четпээн уруглар албан черлеринге, ниити эге, кол ортумак өөредилге черлеринге методиктиг ажылдарның автору.