Хүндүлүг Тываның чурттакчылары! Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 78 чыл ою-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!