Хүндүлүг Николай Шагдыр-оолович! Ава бойдустуң оттуп, чаартынар өйүнде төрүттүнген өлчей-кежиктиг хүнүңер-биле Национал школа хөгжүдер институттуң өмүнээзинден байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Уран чогаалдың начыннарының чуртунга төрүттүнгеш, чечен-мерген даайларыңарның, акыларыңарның кокпаларын эдерип, Торгалыг биле Улаатай хемнериниң ырын дыңнап өскеш, хөй чылдарда чогаал адырынга шынчы бараан болуп, амгы Тывада сөстүң уран чүүлүнүң шылгараңгай төлээзи болуп чорууруңарга чоргаарланмас аргавыс чок.
Силерниң чогаалдарыңарга чон онза ынак, силерниң маадырларыңарның иштики делегейи номчукчуга чоок, бисти сонуургадып, дүвүредип, хөлзедип чоруур айтырыгларга силерниң чечен бодалдарыңардан харыыны тып ап, сеткил ханыышкын-биле номчуп чоруур бис.

Чогаал делегейинге, парлалга болгаш культура адырынга шынчы бараан болурундан аңгыда силерниң башкылал ажылынга киирип чоруур үлүүңерни аңгы демдеглевес арга чок. Оон аңгыда төрээн чогаал номнарын бижиир ажылга бистиң институт-биле кады ажылдажылгаңарның түңнелинде үнген өөредилге номнары бөгүнгү сургуулдарны чогаал делегейинче чедип киирер өңнүктери апарганын бедии-биле үнелеп турар бис.

Бөгүн амыдыралыңарның алдан бешки артының оваазында сергек-омак үнүп келдиңер. Мугур харлаан оюңарда силерге быжыг кадыкшылды, амыр-тайбыңны күзедивис. Дезиг аъттар дег чүгүрүк сөстерни сыдымнааш, уран-чечен делегейни чуруп, чонувустуң сеткилин байыдып, чүглендирип, хей-аът киирип чоруур чогаадыкчы ажыл-ижиңерниң оруу узак-ла болзунам!