Дүүн Тес-Хем кожууннуң Александр Шоюн аттыг төпчүткен саңынга “Библиодүне – 2023: Кады номчуп тур бис” деп Бүгү-Россияның акциязы болуп эрткен

Ооң баштайгы кезээ “Мында мээң төрээн черим эгези” деп кожууннуң алдар аттыг чогаалчылары биле кожуунда чогаал ажылын сонуургап, бижип чоруур кижилерниң аразынга ужуражылга биле, эгелээн. Ужуражылганың кол аалчызы, Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, Тыва Республиканың культуразының алдырлыг ажылдакчызы, уруглар чогаалчызы А.С.Шоюн болган. А ужуражылганың кол сорулгазы – “Тес-хемниң чалгылары” чечен-чогаал каттыжыышкынның ажылын каттап диргизери. Аңаа чыглып келген чаңгыс чер чурттуг чогаал ажылын сонуургап чоруурлар сагыш сеткилин дүвүредип чоруур уран чогаал айтырыгларынга доктаап, ону канчаар шиитпирлеп болурунуң байдалын чугаалашканнар. Түңнелинде “Тес-Хемниң чалгыглары” аттыг уран-чогаал каттыжыышкынын катап тургузуп, ооң удурукчузунга Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, уруглар чогаалчызы, республиканың национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчызы, “Башкы” сеткүүлдүң кол редактору А.С.Шоюнну бир үн-биле соңгуп алганнар. Ооң соонда библиотеканың информация төвүнүң специализи Чечек Каржал “Фотошоп+сублимационнуг парлалга ажылынга кичээл” деп мастер-классты уругларга делгереңгей тайылбырлап тургаш, эртирген. Ол хүнгү хемчеглер алдарлыг кино режиссер Ролан Быковтуң “Чучуло ” деп уран-чечен кинозунуң көрүлдези-биле доозулган.
“Библиодүне – 2023: Кады номчуп тур бис” деп Бүгү-Россия” акциязы уламчылавышаан.