Чечен чогаал арны

Home > Чечен чогаал арны

Чечен чогаал арны

Элээдилерге орус дылче очулдурттунган тыва чечен-чогаал номнарының даңзызы

 1. Аракчаа К.М. Кара-Ашактың кускуну: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1990. -124 ар. Ворон Кара-Ашака: рассказы.
 2. Бегзин-оол А.С. Шылгалданың үш үжүүрү: шүлүктер. – Кызыл: ТывНҮЧ., 2009. – 200 ар. Три вершины испытания: стихи.
 3. Бегзи Д.О. Өңнүктер дугайында тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1968. — 190 ар. Повесть о друзьях: повесть.
 4. Даржай А.А. Чогаалдар чыындызы: шүлүктер, шүлүглелдер. – Кызыл: ТывНҮЧ., 1994. – 127 ар. Собрание сочинений.
 5. Доржу М.Б. Сыргалар: новеллалар, тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1989. — 128 ар.
 6. Доржу М.Б. “Аас чогаал”
 7. Доюндуп Б.С. Улар: шүлүктер, тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2001. — 112 ар. Улар: стихи, сказки.
 8. Дуюнгар М.М. Бөрү дүнү: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1991. — 119 ар. Волчья ночь: рассказы.
 9. Кенин-Лопсан М.Б. Хайыралыг Калчан-Шилги: чечен чугаалар. Кызыл: ТывНҮЧ., 1978. – 126 ар. Белолобый рыжий конь: рассказы.
 10. Кечил-оол Э.Д. Чечектерим: уругларга шүлүктер. – Кызыл: ТывНҮЧ., 1993. – 63 ар. Цветы мои: стихи для детей.
 11. Көк-оол В.Ш. Чогаалдар чыындызы: шии чогаалдары. – Кызыл: ТывНҮЧ., 1976. – 184 ар. Собрание сочинений.
 12. Комбу С.С. Сайдаяк: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ, 1994. — 32 ар.
 13. Кудажы К-Э.К. Ыы: тоожу. – Кызыл: ТывНҮЧ., 1999. –142 ар. Плач: повесть.
 14. Кудажы К-Э.К. Шончалай: тоожу, чечен чугаалар. – ТывНҮЧ., 2000. – 79 ар. Шончалай: повесть, рассказы.
 15. Куулар Н.Ш. Танаа-Херелдиң чуртунда: уругларга тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2004. — 96 ар. В стране Танаа-Херела.
 16. Куулар Ч.Ч. Даң хаяазы: шүлүктер, шүлүглел. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1988. — 80 ар. Утренние зори: стихи, поэма.
 17. Куулар Ш.Д. Баглааш: роман.2-ги үнд. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2002. — 286 ар. Коновязь: роман 2-е изд.
 18. Кужугет А.У. Ынак-тыр мен: шүлүктер, шүлүглелдер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1997. — 183 ар. Люблю: стихи, поэмы.
 19. Лудуп Р.Д. Чер-Дээрниң кыйгызы: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2002. — 77 ар. Зов Неба и Земли: стихи.
 20. Мендуме М.К. Тайганың ээзи: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1965. — 82 ар.
 21. Мижит Э.Б. Казыргылыг кудуктуң кыйгызы: верлибирлер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2002. — 144 ар. Зов взвихреннего колодца: верлибры.
 22. Мижит Э.Б. Өргүл: шиилер. — Кызыл: Тыва полиграф, 2010. — 436 ар. Жертвоприношение: пьесы.
 23. Молдурга С.Б. Сүзүк: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1994. — 128 ар. Святыни мои: стихи.
 24. Монгуш В.Б. Боданыры ботка херек. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1993. — 160 ар. Думай себе на пользу.
 25. Монгуш К.Б. Эремаа: тоожу, чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1974. — 76 ар. Эремаа: повесть, рассказы.
 26. Монгуш О.А. Шагаа: уругларга шүлүктер. — Кызыл: Респ. тип., 2002. — 29 ар. Шагаа: стихи.
 27. Намзырай З.А. Дуруяалыг-Шөл: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ, 1987. — 80 ар. Журавлинное поле: стихи.
 28. Намзырай З.А. Аяк хээлиг Тыва чуртум: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1994. — 128 ар. Пиалоузорчатая Тува: стихи.
 29. Ойдан-оол Х.М. Чаптанчыг Уранмаа: уругларга чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1967. — 29 ар. Милая Уранмаа: рассказы для детей.
 30. Ойдан-оол Х.М. Оттуг мыйыс: уругларга чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1971. — 88 ар.Огненные рожки: рассказы для детей.
 31. Ондар Б.Л-С. Алдын-оол биле Эникпен: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ, 1970. — 87 ар. Алдын-оол и Эникпен: рассказы.
 32. Ондар Б.С. Тыппазы чок тывызыктарым: шүлүктер, тывызыктар. — Кызыл: Респ. тип., 2001. — 26 ар. Волшебные загадки: стихи, загадки.
 33. Ондар К.И. Хөглүг чаштар: уругларга шүлүктер, тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1982. — 64 ар. Веселые малыши: стихи, сказки для детей.
 34. Ондар К.И. Бижиттинмес ат: шүлүктер, тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ.,1995. — 32 ар. Имя, которое трудно писать: стихи, сказки.
 35. Ондар Ч.Ч-Д. Ханныг истер: шиилер. — Кызыл: Респ. тип., 2000. — 86 ар. Кровавые следы: пьесы.
 36. Пюрбю С.Б. Мерген бичиилер болгаш мелегей күчүтеннер: тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1968. — 46 ар. Умные малыши и глупые великаны: сказки.
 37. Саая М.О. Салым аагы: тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2000. — 79 ар. Судьбы изломы: повесть.
 38. Саая Т.О. Чаптанчыг амытаннар: уругларга чечен чугаалар. — кызыл: ТывНҮЧ., 1974. — 64 ар. забавные зверьки: рассказы для детей.
 39. Сагды К.Ч. Кыстың оруу: шиилер. — Кызыл: ТывН(Ч., 1992. — 96 ар. Путь девушки: пьесы.
 40. Сарыг-оол С.А. Белек: тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1942. — 54 ар. Подарок: повесть.
 41. Сарыг-оол С.А. Кижи бойдустуң төлү: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1969. — 148 ар. Человек — дитя природы: рассказы.
 42. Сарыг-оол С.А. Бистиң малывыс: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2002. — 32 ар. Наши домашние животные: стихи.
 43. Сегленмей Ф.Ш-Х. Аңчы угбалышкы: чечен чугаалар, тоолчургу чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 19үү. — 1ң2 ар. Сестры-охотницы: рассказы, легенды.
 44. Серен-оол В.С. Каң-кыс: маадырлыг тоол. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1991. — 157 ар. Кан-кыс: героическое сказание.
 45. Сувакпит О.О. Бичии өңнүктеримге: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1959. — 31 ар. Маленьким друзьям: стихи.
 46. Сувакпит О.О. Ужуражылгалар болгаш ужуралдар: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1967. — 42 ар. Встречи и происшествия: рассказы.
 47. Сувакпит “Ыылар”
 48. Суван Ш.М. Ачамның шолазы: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1999. — 87 ар. Прозвище отца: рассказы.
 49. Сюрюн-оол С.С. Ак анай биле Арбай-оол: чечен чугаалар, тоолдар, тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1987. — 132 ар. Белый козленок и Арбай-оол: рассказы, сказки, повесть.
 50. Тамба С.О. Мээң байым: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1964. — 39 ар. Мое богатство: стихи.
 51. Тамба С.О. Амыргалаар: тоожу, чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1978. — 180 ар. Амыргалаар: повесть, рассказы.
 52. Танова Е.Т. Чаштар делегейи: уругларга шүлүктер. — кызыл: ТывНҮЧ., 1989. — 32 ар. Мир детей: стихи для детей.
 53. Танова Е.Т. Ийи 2: чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1967. — 24 ар. Две 2: рассказы.
 54. Тока С.К. Чоннуң оглу: тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1970. — 312 ар. Сын народа: повесть.
 55. Тюлюш К.Т. Бугага үстүртүпкен: чечен чугаалар, тоолдар. — Кызыл: ТывНҮЧ, 1986. — 187 ар. Бык забодал: рассказы, сказки.
 56. Ховеңмей Б.Д. Улуглар болгаш уруглар: чечен чугаалар, — Кызыл: ТывНҮЧ., 1963. — 80 ар. Взрослые и дети: рассказы.
 57. Чадамба Л.Б. Бичии өңнүктеримге: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1987. — 32 ар. Моим маленьким друзьям: стихи.
 58. Чадамба Л.Б. Ивижилер:чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1972. — 224 ар. Оленеводы: рассказы.
 59. Чамыян К.Т. Ханы дазыл: тоожу. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1981. — 136 ар. Глубокий корень: повесть.
 60. Чооду К.К. Карманымда чүү бар деп?: шүлүктер. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1996. — 112 ар. Что в кармане моем?: стихи.
 61. Чооду К.К. Йөрээлдер. — Кызыл: Респ. тип., 1997. — 125 ар. Благопожелания: стихи.
 62. Шоюн А.С. Чылдың үелери: уругларга шүлүктер. — кызыл: ТывНҮЧ., 2003. — 31 ар. Времена года: стихи для детей.
 63. Шоюн А.С. Күжүгенниң ужуралы: тоол. — кызыл: Тываролиграф, 2009. — 15 ар. Приключения хомяка: сказка.
 64. Эргеп М.С. Ус кушкаш: тоолдар болгаш чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 1979. — 64 ар. Ремез: сказки и рассказы.
 65. Эргеп М.С. Эр кара эзирлер: тоожу, чечен чугаалар. — Кызыл: ТывНҮЧ., 2000. — 39 ар. Удалые соколы: повесть, рассказы.