Чаштар камгалалының хүнү

Черниң кырын каастаан
Чечектерге дөмей,
Чаагай шагны күзээн
Чаштар-дыр бис, чаштар-дыр бис.
 
Аяс дээрни көрүп,
Аяң шыкка ойнаар,
Чараш чаңныг, хөглүг,
Чаштар-дыр бис, чаштар-дыр бис.
 
Хүннүң караа бисче
Хүлүмзүрүп келир.
Чаптыпчыг-ла чаңныг
Чаштар-дыр бис, чаштар-дыр бис.
Екатерина Танова