Чаа делгелге ажыттынган

Россия Федерациязында чарлаттынган Башкы болгаш дагдыныкчының чылынга хамаарышкан баштайгы хемчеглерниң бирээзи Тываның девискээринге январь 13-те Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайга болуп эрткен. Ол дээрге республиканың тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязының удуртукчузу, дээди категорияның башкызы, Россияның болгаш Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Менги Ооржактың педагогиктиг ажыл-чорудулгазының 25 чыл оюнга уткуштур делгелгениң ажыдыышкыны болган.

Башкының өөредилге-методиктиг ажылдарын, редакторлаан, рецензиялаан номнарын, очулгаларын, шүлүктериниң чыындыларын, педагогиктиг ажыл-ижинге хамаарышкан материалдарын болгаш өске-даа үндүрүлгелерин Туран хоорайда Сафьяновтар аттыг музейниң эргелекчизи Татьяна Верещагина чыып тургускаш, байырлыг байдалга делгелгени ажыдып, башкарып эрттирген.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (Парламентизиниң) өөредилге, культура, аныяктар политиказы болгаш спорт талазы-биле комитединиң даргазы Аяна Монгуш Менги Нагаан-ооловичиниң башкылал ажылынга болгаш тыва дылдың сайзыралы дээш идепкейлиг ажылынга бедик үнелелди берип, Дээди Хуралдың Хүндүлел бижиин тывыскан. Хөй-ниитиниң ажылынга башкының киирип чоруур үлүүн Туран хоорайның Төлээлекчилер хуралының даргазы Владимир Шейбин демдеглээн. М.Н. Ооржактың хөй талалыг ажыл-чорудулгазының дугайында кады ажылдап чоруур эш-өөрү – Бии-Хем кожууннуң өөредилге эргелели, Туранның 2 дугаар школазының баштаар чери, сумуларның школаларындан келген тыва дыл болгаш чогаал башкылары, ном-саңының ажылдакчылары байыр чедирген сөстеринге тодаргай чугаалааннар.

Национал школа хөгжүдер институттуң коллективи өөредилге-методиктиг делгелгениң ажыдыышкынынга киришкеш, ооң аалчылары-биле ужуражылганы эрттирген. Менги Ооржактың чогаадыкчы ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр илеткелди институттуң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады Алимаа Херел номчаан. Республиканың өөредилге адырынга киирип чоруур үлүүн, тыва дыл башкылаашкының талазы-биле сырый, демниг кады ажылдажылгазының дугайында этнопедагогика лабораториязының эргелекчизи, педагогика эртемнериниң кандидады Алевтина Шаалы чугулалап демдеглээн. Оон аңгыда институттуң ажылдакчылары Бии-Хем кожууннуң сумуларындан келген тыва дыл башкыларынга Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалында тыва дылдың сайзыралынга хамаарыштыр салдынган сорулгалар-биле база республиканың башкыларының удавас болур съездизиниң план-төлевилели-биле таныштырган.