Чаа чыл-биле!


Россия Федерациязында чарлаттынган Башкының болгаш дагдыныкчының чылы адакталып турары бо. Башкылар болгаш дагдыныкчылар бо чылдың дургузунда республиканың кожуун-суурларынга уттундурбас ужуражылгаларны болгаш янзы-бүрү хемчеглерни хөйү-биле эрттирип, өске регионнарның башкылары-биле арга-дуржулгазын солчуп, аңгы-аңгы угланыышкыннарга идепкейлии-биле ажылдап турганын онзалап демдеглээри чугула. Чылдың эгезинде мурнувуска салып алгаш турган сорулгаларывыстың улуг кезиин күүседип шыдаанывыска идегээр-дир мен.

Башкының болгаш дагдыныкчының чылы эрте-даа бээрге, хүндүлүг башкыларывысты үнелеп, оларның ажыл-ижинче улуг кичээнгейни үргүлчү салып чоруур ужурлуг бис. Эртем-билиг делегейиниң эжиин ажып, өзүп орар салгалдарга билиг сөңнеп, оларның мөзүбүдүжүн хевирлээри дээрге эң-не хүндүткелдиг болгаш буянныг мергежил болур. Шилип алган мергежилинге бердинип, дүн-хүн дивейн ажы-төлдүң, аныяк салгалдың келир үези дээш ак сеткилдии-биле ажылдап чоруур башкыларга, улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илеретпишаан, үнүп орар Чаа чыл байырлалы таварыштыр чылыг-чымчак байырывыс чедирип, чымыштыг ажыл-ижинге чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзеп тур бис!

Национал школа хөгжүдер институттуң директору Елена Куулар.