Новости

Сегодня день создания Тувинской национальной письменности 90 лет

Сегодня день создания Тувинской национальной письменности 90 лет

Сегодня наша республика отмечает выдающееся событие – 90 лет создания тувинской национальной письменности. Мы отдаем дань уважения и благодарности не только московским и ленинградским ученым, причастным к составлению проектов тувинского алфавита – это Н. Н. Поппе, Е. Д. Поливанов, С. Е. Малов, Н. Ф. Яковлев, К. А. Алавердов, А. А. Пальмбах, но и оказавших им большую… Далее

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» проводит с 15 июня по 19 июня 2020 г. онлайн курсы для учителей тувинского языка и литературы школ республики по теме: «Внедрение информационных технологий на уроках родного (тувинского) языка и литературы». Целью данного интенсивного курса является повышение уровня квалификации учителя в области информационных технологий, умение качественно… Далее

Июнь 6-да Россияда Пушкинниң хүнү

Июнь 6-да Россияда Пушкинниң хүнү

А. Пушкинниң чогаалдарын, 1823 чылда-ла чогаадыкчы ажыл-херээниң эгезинде-ле, өске дылдарже очулдуруп эгелээн. Амгы үеде ооң чогаалдары аңгы-аңгы 200 ажыг дылдарже, ооң аразында тыва дылче очулдуртунган. Бистиң сураглыг чогаалчыларывыс С.Пюрбю, М.Кенин-Лопсан, Ю.Кюнзегеш, С. Сарыг-оол болгаш өскелер-даа Пушкинниң сураглыг чогаалдарын очулдурган. Оларның чамдыызын силерге бараалгадып тур бис. Далее

Өөреникчи өөрлеримге

Өөреникчи өөрлеримге

Доозукчу чалыы, чараш өңнүктерим,   Доозаңарны сөөлгү чыскаал чалай берди.Уруг-чашкы школачы чылдар төнген.Уяранчыг коңга үнү кударанчыг. Бирги башкың, бирги демдээң, бирги өңнүүң,Бир-ле дугаар сактып арткан, утпас хүнүңУжу ырак талыгырже сактыышкын бооп,Ужук тыртып чылыпканы ол-ла-дыр ам… Чашкы өйнүң чаптап ханмас үелери,Сагыш ээлеп чурттап артар солун хүннер,Кайгамчыктыг төөгү болуп чуруттунарКандыг-кандыг болуушкуннар турбаан дээрил! Ынай чштан найыралдың дону быжыг,Ырак-чооктан сорунзалап… Далее

Славян бижиктиң — 863 чылы

Славян бижиктиң — 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан. Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге дээрге кирилл бижик делегейге тывылган бижиктер аразындан кончуг тускайлаң онзагай үжүк-бижик деп санаттынып турар, бо… Далее

Өг-бүле хүнү-биле!

Өг-бүле хүнү-биле!

Өг-бүле — үнелеп четпес өргүл!Өг-бүлениң үндезинин быжыг ынакшыл болгаш бердинген чорук тургузуп турар. Өг-бүле бистиң камгалап, карактаар шивээвис. Бистиң республика шаг-төөгүден бээр өг-бүлеге хамаарыштыр онзагай чараш чаңчылдарлыг. Өг-бүлениң камгалакчызы — өгнүң эр ээзи. Ёзулуг эр кижи ажы-төлүн өг-бүлениң чараш чаңчылдарын сагыыр, өгбелерни хүндүлээр, үнелээр кылдыр өөредип, чагып-сургаар. Чүгле ынчаар бүрүн, эп-найыралдыг өг-бүле тургузуп, ажы-төлүвүске, уйнуктарывыска… Далее

Яндекс.Метрика