Доозукчуларның төрээн (тыва) чогаалга билиин хынаар шылгалданы чорударының айтырыгларынга хамаарыштыр методиктиг сүме

2016-2017 өөредилге чылында орус литература эртеминге түңнел чогаадыгга бижиир темаларны “Педагогиктиг хыналдалар чорудар Федералдыг институт” дараазында угланыышкыннарлыг ажылдап кылган: «Угаан болгаш сагыш-сеткил илерээшкини». «Алдар-ат болгаш арын-нүүр айтырыглары».  «Тиилелге болгаш аштырыышкын». «Дуржулга болгаш чазыглар».  «Найырал болгаш өжээн».    «Угаан болгаш сагыш-сеткил (…)