Бөгүн уруглар садтарының кижизидикчи башкыларының болгаш ажылдакчыларының хүнү

Тыва Республиканың бүгү уруглар садтарының кижизидикчи башкыларының болгаш школа назыны четпээн уруглар өөредилгезиниң ажылдакчыларының чаш уругнуң кижи кылдыр хевирлеттинериниң эге таваан салып, бүгү талалыг сайзыралынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, углап-баштап, деткип, быжыглавышаан, эге чада өөредилгезиниң эргининче чедип үндүрүп чоруур бедик харыысалгалыг болгаш буянныг ажыл-ижин онза демдеглеп, оларга мөгейип, эң-не чаагай күзээшкиннерни Национал школа хөгжүдер институттуң өмүнээзинден илередип тур бис!