Бөгүн Школа назыны четпээн уруглар өөредир ажылдакчыларның байырлалы!

Бичии чаштарны өөредип, кижизидери – улуг харыысалга, угаан болгаш күш-шыдал чарыгдалы, сагыш-сеткилден күжениишкиннер негеттинер улуг күш-ажыл. Бичии чаштарның кижи болуп хевирлеттинеринге кижизидикчи башкыларның үлүг-хуузу улуг.

Хүндүлүг башкылар, профессионал байырлалыңар-биле байыр чедирип, чаагай сеткилдиг ажыл-ижиңерге улуг-улуг чедиишкиннерни, ал-боттарыңарга быжыг кадыкшылды, бүгү-ле экини күзедивис!

Кижизидикчи башкым
Кижи черле кончувас,
Арны чырык, чазык
Авам ышкаш – эргим.

Билдинместер келзе,
Биске дораан айтыр.
Хүн дег, чылыын өргүүр,
Хүлүмзүрээн башкым.