Бичии чаштарга өөредиглиг номчугаштар

Тываның Баштыңының 2022 чылда грантызын алган төлевилелдиң боттаныышкынын ТР-ниң Националдар херектериниң талазы-биле агентилел дыңнаткан.

“Өөредиглиг номчугаштар”. Шак мындыг аттыг “Алдын Эртине” уругларның парлалга бажыңы деп коммерциялыг эвес автономнуг организацияның төлевилели 2022 чылда Тываның Баштыңының грантызының тиилекчилериниң санынче киргенин сагындыраал.

Бичии уругларның угаан-медерелин, ниити билиин делгемчидеринче, дыл-домаан, сагыш-бодалын сайзырадырынче угланган, оларга тааржыр бичии номчугаш “Хүнчүгежим”, тыва, орус дылдарда комикс-тоол “Аңгыр-Мөге биле Кижи-Бүрүс”, онаалга бижилгелерлиг кыдырааш “Тыва өг”, ойнаарак-номчугаш “Метр”деп аттарлыг номчугаштар. Ук номчугаштарны Тыва Республиканың школа назыны четпээн уруглар албан черлериниң чаштарынга таарыштыр ажылдап кылган.

Бичии номчугаш “Хүнчүгежим” деп грантының баштайгы номчугажы шагда үнген. Ону Тываның Баштыңының өмүнээзинден республиканың школа назыны четпээн уруглар албан черлеринге дамчыдып бээр ажыл уламчылавышаан.

Номчугашка ясли, уруглар садтарының эргелекчилери улуг үнелелди берип, бичии чаштарга езулуг ажыктыг болгаш өөредиглиг номчугаш болганын чугулалап чугаалап турарлар.

Орус болгаш тыва дылдарда комикс-тыва тоол “Аңгыр-Мөге биле Кижи-Бүрүс”, онаалга бижилгелерлиг кыдырааш “Тыва өг” деп номчугаштарны типография парлап дооскан. Ону республиканың уруглар албан черлеринге, тускай тургускан график езугаар хүлээдип, дамчыдар. Грантының ойнаарак-номчугаш “Метр” деп аттыг номчугажын парлап үндүрери-биле типографияже дужааган.

Грантының төнчү күүселдези бо чылдың август 31-де доостур.

Тывамедиагрупп