Башкыларның болгаш эртемденнерниң кичээнгейинге!

«Башкы» сеткүүлү – республиканың башкылар болгаш эртемденнер ниитилелиниң ажыл-чорудулгазын чырыдар, оларның арга-дуржулга солчуп, ара-аразында сүмележир журналы болур.

Сеткүүлдүң арыннарында уруглар садтарының, ортумак болгаш дээди, немелде өөредилге черлериниң башкыларынга ажыктыг арга-сүмелер, янзы-бүрү кичээлдерниң сценарийлери доктаамал парлаттынып турар. Ооң-биле чергелештир үндезин кижизидилгеге хамаарышкан чүүлдерни, эртемденнерниң шинчилел ажылдарын, литературлуг арында чогаалчыларның уран-чечен чогаалдарын үндүрүлге бүрүзүнден көрүп болур.

Хүндүлүг башкылар болгаш эртемденнер! Хуу арга-дуржулгаңарны республиканың өөредилге шугумунда болгаш эртем адырында ажылдап чоруур коллегаларыңар-биле, «Башкы» журналының арыннарын дамчыштыр, үлежиринче силер бүгүдени кыйгырып тур бис! Сеткүүлге парлаар материалдарны редакцияның электроннуг почтазынче чоргузуп болур силер. «Башкы» журналының бо чылгы электроннуг үндүрүлгелерин Национал школа хөгжүдер институттуң сайтызындан көрүп, номчуп болурун дыңнаттывыс.

«Башкы» журналының электроннуг почтазы: bashkyir@mail.ru

Национал школа хөгжүдер институттуң сайтызында сеткүүлдүң шөлүлгези: http://irnsh.ru/zhurnal-bashky/

Хүндүткел-биле,
«Башкы» журналының редакциязы