Башкылар хүнү-биле!

Россия Федерациязында «Башкының болгаш дагдыныкчының чылы» болуп эртип турары билдингир. Башкы кижи дээрге – эң-не хүндүткелдиг болгаш буянныг мергежилдиг кижилерниң бирээзи. А Башкылар хүнү – бүгү делегей чергелиг чырыткылыг болгаш чаагай байырлал болур.

Өзүп орар салгалдарны кижизидип, оларны эртем-билигге чедирип, тускай мергежилдиг кижилер кылдыр хевирлээри – башкыларның ыдыктыг хүлээлгези. Тыва Республиканың болгаш бүгү чурттуң чедиишкинниг келир үези өөредилге шугумунда ажылдап чоруур башкылардан дорт хамааржыр.

“Чоннуң караа көскү” дижир болгай. Шилип алган мергежилинге бердинип, төрээн черинге, төрел чонунга бараан болуп, ак сеткилдии-биле ажылдап чоруур башкылар бистиң республикада эвээш эвес. Оларның кылган үүле-херээ хилис барбас, үр-ле шагда элеп читпес алдар болуп артып калыр.

Хүндүлүг башкылар болгаш дагдыныкчылар! Башкылар хүнү таварыштыр Силер бүгүдеге чылыг-чымчак байырны чедирбишаан, чымыштыг ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни сеткиливис ханызындан күзеп тур бис!