Башкылар чыыжынга уткуштур «Ажык эжиктер хүнү» Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының базазында Национал школа хөгжүдер институттуң Этнопедагогика төвүнде база болуп эртип турар

https://rutube.ru/channel/30188270/videos/