БАШКЫГА МӨГЕЙИГ

Тыва эртем улуг чидиригге таварышкан. 82 харын харлап чорааш, тыва эртемниң болгаш культураның хөгжүлдезиниң оруунда билдингир эртемден, башкы, педагог, РСФСР-ниң улусчу өөредилгениң тергиини, Тыва АССР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, РСФСР-ниң алдарлыг башкызы, Тываның улустуң башкызы Александра Касхоевна Ойдан-оол чырык черден чарлып чоруткан.
Бодунуң сактыышкыннарында ол мынча деп бижээн: «1948 чылдан 1958 чылга чедир Чадаана хоорайның школазынга өөренмишаан, интернатка чурттап турган мен. Мени өөредип болгаш кижизидип турган башкыларым чымчак сеткилдиг кижилер чораан. Олар уругларны эп-найыралдыг, бот-боттарын деткижип, арыг-силиг болурунга кижизидип чораанын чылыг сеткил-биле сакктып чоруур мен. Бодунуң чурттап турар өрээлинден эгелээш, кудумчуга-даа чорааш, тыва өгбелеривистиң чагыын утпайн, улугларны хүндүлеп, бичиилерге дуза кадып, чурумну сагыырын катап-катап сургап чорааннар… Мен өөредилгеге, спортка сонуургалдыг, хөй-ниити ажылынга – пионер болгаш комсомол организацияларының бүгү ажыл-херектеринге идепкейлиг киржип турган мен. Дошка коньки маргылдаазынга болгаш гранатаны талыйтыр октаарынга меңээ чедер кижи чок чораан…».
Бодунуң башкы мергежилин билдилиг чедип алганының тепкиижи кылдыр улуг башкыларын – Дөжүлдей Бүрзүнеевич Ондарны, Долума Коңзаевна Хомушкуну, Хомушку Саинотович Алдын-оолду, Галина Ивановна Петрованы, Юрий Кылын-оолович Чүлдүмнү, Зоя Сундуевна Кууларны сактып, чугаалап чораан.
Александра Касхоевна башкылаашкынны чорутпушаан, тыва дылдың сайзыралы дээш хөй санныг эртем ажылдарын, өөредилге номнарын болгаш аныяк башкыларга дузаламчы кылдыр өөредилге-методиктиг сүмелерни хөйү-биле бижээн.
Тыва дылды салгалдарга арттырар, ону аныяк-өскенге суртаалдаар болгаш өөредир ажылды Хүндүлүг Башкывыс – Александра Касхоевна Ойдан-оолдуң өөреникчилери чандыр баспайн күүседип артып каар дээрзинге кандыг-даа чигзиниг чок.
Хөй чылдар дургузунда ижин-кара чок сүмележип, демниг ажылдап чораан буянныг Башкывыстыңь чырык черге базып чораан истери чырыткылыг оранга чедирер болзун!