«Башкы» сеткүүлү кады ажылдажылгаже чалап тур

«Башкы» – республиканың башкыларынга база эртем ниитилелинге башкылаашкынның арга-дуржулгазын база педагогиктиг чаартылгаларны нептереткен регионда чаңгыс үндүрүлге.
Уруглар садында, ниити билиг школазында, аңгы-аңгы хевирниң болгаш угланыышкынның өөредилге албан черлеринде өөредилге болгаш кижизидилге айтырыгларынга харыыларны үндүрүлгеден тып аап болур. Өөредилгеде национал-регион талазында айтырыглар улуг черни ээлеп турар. Тываның төөгүзү, географиязы, дыл болгаш чогаалындан материалдар, этнографтыг, этнопсихологтуг, этнопедагогиктиг уткалыг статьялар парлаттынып турар.

Амгы үеде сеткүүлдүң 2023 чылда 2 дугаар үндүрүлгези чыгдынып эгелээн. «Башкы» республиканың өөредилге черлериниң башкыларындан, кижизидикчи башкыларындан, өөреникчилер болгаш студентилерден авторларны кады ажылдажылгаже чалап турар. Сеткүүл “Эртем”, “Методика”, “Школа назы четпээн өөредилге”, “Немелде өөредилге”, “Школа өөредилгези”, “Өөредилге организациязын таныштырып тур бис” дээш, өске-даа рубрикаларга орус болгаш тыва дылдарда материалдарны хүлээп турар.

Редакцияның bashkyir@mail.ru деп электроннуг почтазынче сөзүглелдериңерни майның 25-ке чедир чорудуп болур силер.