Башкы, методист, шүлүкчү

Римма Карбыевна Ооржак – 41 чыл дургузунда төөгү башкылап, улусчу ужурлар, чурт-шинчилел бөлгүмнерин удуртуп, школага музейни ажыдып, сайзырадып келген башкы. Хөй салгалдарының дагдыныкчы башкызы. ТР-ниң башкылар билии бедидер институдунга төөгү кафедразын эргелекчилеп, Кызыл кожууннуң чагырга чериниң өөредилге килдизинге методистеп, Элегес-Аксының суму чагыргазынга ажылдап, өөредилге-кижизидилге ажылынга улуг үлүүн киирген.

Ол – 5 шүлүк номнарының автору, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, РФ-тиң ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, Кызыл кожууннуң алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну.

Дыңнангыр мен
Азарганчыг чажымдан-на
Ажыл-ишке кежээ боор мен.
Авам, ачам «мону кыл» деп
Айбылаза, дыңнангыр мен.

Кызымаккай, эрес диртип,
Кызып чорааш, өөренир мен,
Кырган-авам, кырган-ачам,
Кыйгырарга, дыңнангыр мен.

Авам анаа орбас,
Ажылындан келгеш,
Амданныг чем кылыр,
Аргыттынар, даараныр.

Бистиң-биле ойнаар,
Бижиттинер, номчуттунар.
Халас үе эртерге,
Хараадаары кончуг.

Чагыг, сөстүг, хөглүг
Чазык чаңныг авамга,
Чоруу чогуп чорзун дээш,
Чоргаарланып чор мен.

Аалчы курту
Аяк-хээ деп угулзалыг,
Артында-ла чидиг кызыл,
Шуру ышкаш хензиг боттуг
Шурап чоруур куртчугаш бар.

Аңаа душкан улуска,
«Аалчы кээр» деп чугаа бар
Ыргак-сээк дег ызырбас,
Ырбыска, каас аалчы курту.

Кымыскаяк
«Кысмаякты көр даан» – деп,
Кызыл-оол кыйгырды.
«Кымыскаяк ышкажыл» – деп,
Кырган-ачам чазыын этти.

Кылыр ишке кежээ боорга,
Кымыскаяк ышкаш дижир,
Чоннуң караа көскү болгаш,
Чогум шын-на дөмейлээн-дир.

Бодундан-даа улуг чүъктү
Бо-ла сөөрткен, ажаанзыраан,
Үргүлчү-ле маңнап чоруур,
Үзүк-боолук кымыскаяк.

Хава ыдым
Туразы улуг, дурту кыска
Тузик дээр хава ыдым
Өдээвисте хамык ытты
Өнемчидер, ыыткыр ээрер.

Адыг ышкаш кончуг улуг,
Алабайдан артык ээрги,
Дурту кыска болган-даа бол,
Тулган шынчы коданчывыс.

“Башкы” сеткүүлүнден

http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2023/11/BASHKY_10.2023.pdf