Бүрен-Хемде чайгы дыштанылга

Июнь 11-ниң хүнүнде национал школа хөгжүдер институттуң  этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының ажылдакчылары планнаашкын аайы-биле Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурунда школа девискээринде  «Найырал» аттыг хүндүскү лагеринче «День родного края» деп тускайлаттынган хүнде баргаш, солун уттундурбас оюннарны организастап эрттирген. «Найырал» лагеринде кээп турар уруглар тыва дылын эки билири, тыва чоннуң шаандан турар ойнап чораан тыва оюннарының хевирлерин адап турары, тыва чаңчылдарны сагып, тыва хевин кедип алганы чоргааранчыг. 

Институттуң ажылдакчылары тыва оюннар дугайында солун көргүзүглүг материалдарын уругларга таныштыргаш, кажык оюнунуң «Аът чарыштырары» деп хевирин уруглар-биле катай ойнап, тиилекчилерни илереткен. Оон аңгыда «Арбай хоорну» уруглар-биле флешмоб хевирге көргүзүп ойнааннар. 

Келген аалчыларга лагерьниң башкылары уруглары-биле четтиргенин илередип тыва улустуң самы «Челер-Ойну» күүсеткени кайгамчык.