Август чөвүлел хуралының түңнел кезээ

Башкыларның чөвүлел хуралының түңнел кезээ август 23-түң хүнүнде «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске болуп эрткен. Үш хүн үргүлчүлээн  хуралдың байырлыг кезээ Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының сайыды  Сергей Кравцовтуң видео-байыр чедириишкини-биле эгелээн. Ооң соонда Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Владислав Ховалыг башкыларга чаа өөредилге чылының бүдүүзү-биле байыр чедирип, илеткел кылгаш, өөредилге шугумунуң хоочуннарынга болгаш шылгараан башкыларга ТР-ниң Чазааның мурнундан шаңналдарны тывыскан. Чазак Баштыңы илеткел кылып тура, август 22-ниң хүнүнде «Тыва дылды сайзырадырының эчис-сорулгалары» деп чарлыкка атты салганын дыңнаткан. Бүгү-республиканың кожуун-суурларындан келген башкылар ук медээни улуг өөрүшкү-биле хүлээп алганнар.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (Парламент) даргазы Каң-оол Даваа база Россия Федерациязының сенатору Дина Оюн хоочуннарга болгаш аалчыларга чылыг-чымчак байырын чедирип, шылгараңгай ажыл-иштиг башкыларга Хүндүлел бижиктерни, шаңналдарны тус-тузунда тывыскан.

ТР-ниң Өөредилге сайыды Елена Хардикова республиканың өөредилге шугумунда өскерилгелерни, чаартылгаларны, келир үеде салдынган эчис-сорулгаларны башкыларга таныштырып, яамының ажыл-чорудулгазын допчузу-биле илеткээн.

Краснояркиниң Виктор Астафьев аттыг башкы университединиң ректору Мария Холина база Хакас Республиканың Өөредилге яамызының эртем болгаш национал өөредилге салбырының эргелекчизи Ольга Доможакова бо чылгы башкыларның август чөвүлел хуралының хүндүлүг аалчылары болган. Олар башкылар-биле бир демниг ажылдап, арга-дуржулгазын солчуп, тус-тузунда илеткелдерин чөвүлел хуралынга номчуп таныштырганнар. Красноярскиниң күрүнениң башкы университединиң ректору Мария Холина биле ТР-ниң Өөредилге сайыды 2023-2030 чылдарда кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салганнар.

Башкыларның август чөвүлел хуралының түңел кезээ 55-ки аңгы мото-адыгжы (даг) бригадазының үрер хөгжүм оркестриниң болгаш Тываның политехтиг техникумунуң сургуулдарының «Улаастай» танцы-сам бөлүүнүң оюн-көргүзүү-биле доозулган.