Сегодня день создания Тувинской национальной письменности 90 лет

Письменность на латинизированной основе просуществовала в Туве всего полтора десятка лет, но благодаря ей за это время грамотность тувинцев возросла с 1,5% до 85%. Она во многом определила вектор развития не только тувинской письменности, но и системы образования в Туве в частности.

Внедрение информационных технологий на уроках родного (тувинского) языка и литературы»

ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы» проводит с 15 июня по 19 июня 2020 г. онлайн курсы для учителей тувинского языка и литературы школ республики по теме: «Внедрение информационных технологий на уроках родного (тувинского) языка и литературы». (…)

Июнь 6-да Россияда Пушкинниң хүнү

А. Пушкинниң чогаалдарын, 1823 чылда-ла чогаадыкчы ажыл-херээниң эгезинде-ле, өске дылдарже очулдуруп эгелээн. Амгы үеде ооң чогаалдары аңгы-аңгы 200 ажыг дылдарже, ооң аразында тыва дылче очулдуртунган. Бистиң сураглыг чогаалчыларывыс С.Пюрбю, М.Кенин-Лопсан, Ю.Кюнзегеш, С. Сарыг-оол болгаш өскелер-даа Пушкинниң сураглыг чогаалдарын очулдурган. Оларның (…)

Өөреникчи өөрлеримге

Доозукчу чалыы, чараш өңнүктерим,   Доозаңарны сөөлгү чыскаал чалай берди.Уруг-чашкы школачы чылдар төнген.Уяранчыг коңга үнү кударанчыг. Бирги башкың, бирги демдээң, бирги өңнүүң,Бир-ле дугаар сактып арткан, утпас хүнүңУжу ырак талыгырже сактыышкын бооп,Ужук тыртып чылыпканы ол-ла-дыр ам… Чашкы өйнүң чаптап ханмас үелери,Сагыш ээлеп чурттап (…)

Славян бижиктиң – 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан. Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге (…)