2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгаларын (стратегиязын) ажылдап кылгаш, хөй-ниитиниң санал-оналын дыңнап, өөренип көөрү-биле орус болгаш тыва дылдарга таныштырдывыс

Саавыырлар бо чүүлдүң адаанда коштунган.

Санал-оналыңарны бо ссылка дамчыштыр киирип болур силер:

https://tigpi.ru/strategiya-gospodderzhki-razvitiya-tuvinskogo-yazyka-2024-2033/

Эчис сорулгаларны Тыва Республиканың Баштыңының чанында дыл политиказын боттандырарының болгаш национал дылды камгалап кадагалаарының күрүне комиссиязы ажылдап кылгаш, ону хүлээп алырының албан-ёзузунуң чогуур ажылдарын эрттирген. Бо хүннерде ук документиге хамаарыштыр хөй-ниитиниң сайгарылгазы Тываның Чазааның, Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң, Өөредилге яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң, Национал библиотеканың болгаш массалыг информация чепсектериниң сайтыларында, хөй-ниитиниң төлээлери-биле ужуражылгалдар үезинде болуп турар. Эчис сорулгаларны сайгарып көргениниң соонда, Тыва Республиканың Чазааның хуралынга ону хүлээп алырының доктаалын бадылаар.

Тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң эчис сорулгалары дээрге тыва дылды деткиириниң узун хуусаада кылып чорудар ажылдарының уг-шиин айыткан доктаал-саавыр болур. Эчис сорулгаларның шиитпирлээр кол айтырыгларының бирээзинге тыва-орус болгаш орус-тыва ийи дылды деңзигүүрлей билир чорукту күрүне, эрге-хоойлу болгаш саң-хөө талазы-биле деткиири хамааржыр. Оон аңгыда төлевилелде тыва дылды ажыл-агыйның бүгү адырларынга калбаа-биле ажыглаарын чугулалап көргенин сагындыраалы.

Эчис сорулгаларны хүлээп алгаш, аңаа даянып, 5-5 чылдарның дургузунда ийи дакпыр хуусаалыг тыва дылдың сайзыралын деткиир күрүне программаларын ажылдап кылыры көрдүнген.

Эчис сорулгаларны филология эртемнериниң доктору Байлак Ооржакка удурткан Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң дыл эртемденнери Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчыларының киржилгези-биле ажылдап кылган. Эксперт үнелелин филология эртемнериниң докторлары Мира Викторовна Бавуу-Сюрюн болгаш Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей бергеннер.

Тыва Республикага 2024-2033 чылдарда тыва дылдың хөгжүлдезинге күрүне деткимчезиниң ЭЧИС СОРУЛГАЛАРЫ

Стратегия государственной поддержки развития в период с 2024 по 2033 гг