Чээрби чылдың нүүрү

2023 чылдың декабрь 2-де Ак-Довурак хоорайда «Бот-башкарнып шимченири кошкак уругларның школа-интернады» тургустунуп ажыттынганындан бээр 20 чыл болган байырлалын демдеглеп эрттирген. 2003 чылдан бээр интернатты доозуп, бодунуң амыдыралында чедимчелиг орукту тып алган доозукчуларның кайызын ол дээр – журналист, ыраажылар, ажылчын тускай (…)