ХООЧУН ЖУРНАЛИСТ, ХҮНДҮЛҮГ ЧОГААЛЧЫГА БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Тывада билдингир херээжен чогаалчы, журналист, кыжырыг, дузаашкын аян-хөөннүг чогаалдарны бижип чоруур тускай үннүг Лидия Херлииевна Иргиттиң чогаадыкчы ажыл-ижиниң 50 чыл, «Ава» солунун тургузуп үндүрүп эгелээнинден бээр 10 чыл болган байырлалын чогаалга сонуургалдыглар болгаш шүлүкчүнүң мөгейикчилери ноябрь 21-ниң хүнүнде Тыва культура (…)