Башкы, методист, шүлүкчү

Римма Карбыевна Ооржак – 41 чыл дургузунда төөгү башкылап, улусчу ужурлар, чурт-шинчилел бөлгүмнерин удуртуп, школага музейни ажыдып, сайзырадып келген башкы. Хөй салгалдарының дагдыныкчы башкызы. ТР-ниң башкылар билии бедидер институдунга төөгү кафедразын эргелекчилеп, Кызыл кожууннуң чагырга чериниң өөредилге килдизинге методистеп, Элегес-Аксының суму (…)