Дайын чылдарының ыры-шүлүү

1941 чылдың июнь 22-де фашистиг Германия бистиң Төрээн чуртувусче халдаан. Бүгү совет чон төрээн чуртун камгалаар дээш демиселче көдүрлүп үнген. Патриоттуг ыры, музыка чонну тиилелгеҗе кыйгырып турган. Дайынның кадыг-дошкун хүннеринде безин совет дайынчылар ыры, музыкадан чарылбайн келген. Төрээн чурттуң ырлары олар-биле (…)