Тываның өөредилге черлеринде төрээн дылдарның федералдыг мониторингизи

Сентябрь айның ийиги чартыындан эгелээш, бо хүннерде республиканың школаларында, уруглар садтарында болгаш тускай ортумак өөредилге черлеринде Россия Федерациязының чоннарының дылдарының байдалын болгаш сайзыралын тодарадыр федералдыг мониторинг чоруп турар. Ук хыналда Россияның субъектилеринде чоннарның төрээн дылдарын, оларның иштинде орус дылды төрээн (…)

Состоится большая педагогическая декада “Образование в лицах”

«Понимаешь, мама, я –Учитель…». Сколько учителей, получив диплом, пели эту песню? Сколько матерей с гордостью провожали свое чадо в школу на учительскую работу? Никто не считал. А теперь появилась возможность узнать сколько педагогических династий в Туве. И со временем может (…)

Бөгүн уруглар садтарының кижизидикчи башкыларының болгаш ажылдакчыларының хүнү

Тыва Республиканың бүгү уруглар садтарының кижизидикчи башкыларының болгаш школа назыны четпээн уруглар өөредилгезиниң ажылдакчыларының чаш уругнуң кижи кылдыр хевирлеттинериниң эге таваан салып, бүгү талалыг сайзыралынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, углап-баштап, деткип, быжыглавышаан, эге чада өөредилгезиниң эргининче чедип үндүрүп чоруур бедик харыысалгалыг (…)

ҮНЕЛЕП ЧОР

Чимистиг ыяшты чимизинден,Чидиг сөстү утказындан,Чилигже киир өде халыырЧигезинден үнелеп чор. Баглаан багны быжыг доңдан,Барган черни чуртташтыындан,Баскан изиң таңма кылдыр,Балалбазын арттырып чор. Чүү-даа чүве үнемчелиг,Чүгле ылгап таныырында,Чүрек, угаан ханызынданШүүреп тып алырында. Мария Кыргыс

Төрээн (тыва) литературага чаа өөредилге номнары

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының тускай чагыы ёзугаар өөредилгениң федералдыг күрүне стандарттарының негелделеринге дүүштүр тургускан программа ёзугаар «Национал школа хөгжүдер» институттуң ажылдакчылары өөредилге черлеринге «Төрээн чогаал» (5-9 кл.), «Тыва чогаал» (10-11 кл.) номнарын кылып доосканы улуг өөрүшкү. Өөредилге ному РФ-тиң ӨФКС-тиң (…)