Тыва дылдың шын бижилгези

М. Кенин-Лопсанның “Тыва чаңчыл” деп номундан тыва чоннуң ыдыктыг сагылгаларын тестиде киирген. Тыва чаңчылдарны болгаш шын бижилгениң дүрүмнерин кайы хире билириңерни хынап көрүңер. Айтырыг бүрүзүнде шын вариантыны шилип айтыңар.
 
 
Тыва чоннуң ыдыктыг чаңчылдарынга хамаарышкан тестилерни уламчылап тур бис. Тыва чаңчылдарны болгаш шын бижилгениң дүрүмнерин кайы хире билириңерни хынап көрүңер. Айтырыг бүрүзүнде шын вариантыны шилип айтыңар.