ХҮНДҮЛҮГ ЧОГААЛЧЫЛАР!

Бүгү делегейниң чогаалчылар хүнү-биле силерге байыр чедирип тур бис!
Тыва дылды хөгжүдеринге, салгалдарга ону арыг чараш хевээр арттырарынга Силерниң үлүг-хууңар аажок улуг. Чиңгине тыва сөстер, билиишкиннер чечен чогаал дамчыштыр кадагалаттынып артар болгай.

Тыва чогаалды делегей чергелиг тарадып, ооң-биле холбаштыр тыва чоннуң чараш кижизиг мөзүзүн, чаңчылдарын хөй-хөй чонга таныштырып чорууруңарга өөрүп турар бис. Степан Сарыг-оолдуң «Аңгыр-оолдуң тоожузун» якут чогаалчылар «тыва чоннуң ажыл-амыдыралының энциклопедиязы» деп үнелээни анаа эвес болгай.

Тыва кижиниң тайбыңга ынаан, найыралга шынчызын Силерниң чогаалдарыңар херечилеп, аныяк өскенни кижизиг бүдүштүг кылдыр хевирлээринге чечен чогаалдың салдары аажок улуг. Салим Сүрүң-оолдуң «Өске кадай» деп романында частырыг кылып чоруур аныяктарны улуг хоочун кижилер шын орукче углап, баштап кааны хөй-хөй салгалдарга үлегер болганынга чоргаарланмас аргавыс чок.

Улуг өгбе чогаалчыларның чогаалдарын Национал школа хөгжүдер институт томнар кылдыр чырыкче парлап үндүрүп турар. Ол дээрге чечен чогаал бижип чоруур бүгү чогаалчыларга мөгейиивистиң илерели-дир, тыва дылывысты чидирбес, ону ол хевээр арттырар дээш кылып чоруур ажылывыс-тыр. Бо ажыл-чорудулгавысты ам-даа уламчылаар бис.

Чогаалчыларның профессионал байырлалында Силер бүгүдеге, хүндүлүг чогаалчылар, быжыг кадыкшылды, чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедивис!

Национал школа хөгжүдер институттуң директору, тыва дыл инспектору, философия эртемнериниң кандидады Сайзана Сергеевна Товуу болгаш коллективи

Тыва дылдың шын бижилгези

М. Кенин-Лопсанның “Тыва чаңчыл” деп номундан тыва чоннуң ыдыктыг сагылгаларын тестиде киирген. Тыва чаңчылдарны болгаш шын бижилгениң дүрүмнерин кайы хире билириңерни хынап көрүңер. Айтырыг бүрүзүнде шын вариантыны шилип айтыңар.   https://www.testwizard.ru/test.php?id=73950   Тыва чоннуң ыдыктыг чаңчылдарынга хамаарышкан тестилерни уламчылап тур (…)