Хүндүлүг эш-өөр!

Чаа чыл дүжүлгезинге чаларап кээриниң бүдүүзүнде чурттап турар бөмбүрзээвис улам эки, улам өөрүшкүлүг, улам аас-кежиктиг болурун шуптувус күзээр бис.

Аал-кодан бүрүзүнге, өреге бүрүзүнге аас-кежик, өөрүшкү,
чедиишкиннер кээринге ылап бүзүреп чоруур бис. Чоок кижилеривиске энерелдиг чылыг-чымчак сеткиливисти, бот-боттарывысты карактажып, кадагалажып, билчип чоруур буянывысты өргүүр ыдык күзел шуптувуста бар.

Силерге быжыг кадыкшылды болгаш чедиишкиннерни күзеп тур бис! Силерниң эң-не ыдык күзелиңер боттанырынга, келир үеге ыяк бүзүрелдиг болуруңарга база кандыг-даа чаа эгелээшкиннериңерге үнүп келир Чаа чыл деткимчезин көргүзер болзунам!!!

Чаа чыл-биле!

Өөрүшкү, чедиишкиннер Силерниң өг-бүлеңерге доктаап турзун, каткы-хөг чаңгыланып турзун!!!
#ирнш