«Национал школа хөгжүдер институттуң» Эртем чөвүлелиниң түңнел хуралы

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының «Национал школа хөгжүдер институду» 2021чылдың декабрь 27-де ээлчеглиг Эртем чөвүлелиниң түңнел хуралын эрттирген.
Ук хуралды Национал школа хөгжүдер институттуң директору, философия эртемнериниң кандидады С.С. Товуу удуртуп башкарган.
Хүн айтырыынга тыва филология болгаш этно-культура угланыышкынныг болгаш регионалдыг кезек өөредилгезиниң лабораторияларының, төлевилел удуртулга, организастыг ажыл болгаш доктаал-саавыр база ном үндүрер болгаш парлалга килдистериниң түңнел отчеттарын, Россия Федерациязында чарлаан Эртем болгаш технологиялар чылынга уткуштур Национал школа хөгжүдер институттуң чоруткан ажылдарының түңнелдери, «Күрүне дылдарының сайзыралы» деп күрүне программазының «Тыва дылдың сайзыралы» деп 2 дугаарлыг подпрограмманың күүселдезиниң отчеду, институттуң 2021 чылда Күрүне даалгазын күүсеткени, 2022 чылда планнар: кол сорулгалар болгаш төлевилелдер дугайында чугаалашканнар.
Ниитизи-биле 2021 чыл Национал школа хөгжүдер институтка кончуг чымыштыг, бүдүрүкчүлүг чыл кылдыр санаттынар. Чедип алган түңнелдер болгаш чедиишкиннер:
– Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының дужаалы-биле федералдыг даңзыже 1-ден 11 класстарга чедир өөренир «тыва дыл», «литературлуг номчулга», «төрээн чогаал» эртемнериниң 6 чижек программаларын кииргени,
– Кызылдың 2 болгаш 9 дугаарлыг школаларының базазынга «Тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уруглар сайзырадыр», «Этнопедагогика» төптерниң тургустунганы,
– Школа назыны четпээн уруглар албан черлеринге 20 мультфильмнерни тускай сценарий ёзугаар тиртрлээш белеткээни, 2021-2022 өөредилге чылында төрээн (орус) дылдыг (тывалап билбес) уругларны тыва дылга өөредир программаны ажыглалче киирген. “Тыва дыл чаштарга” деп номчугаштарныӊ ийиги сериязы үнген.
– «Тергиин тыва дыл кабинеди» деп мөөрей бир дугаар Республиканың школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлериниң аразынга эрттирген, аңаа 88 уруглар садтар идепкейлиг киришкен;
“2021-2024 чылдарда Тыва Республиканыӊ күрүне дылдарыныӊ сайзыралы” деп Күрүне программазыныӊ күүселдезин чедип алыры-биле төрээн (тыва) дылын өөрениринге эӊ-не таарымчалыг байдалды тургускан школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлерин тодарадыр сорулгалыг Тыва Республиканыӊ Өөредилге болгаш эртем яамызыныӊ чарлааны 2021 чылдыӊ март 1-де үнген 230-д дугаарлыг “Тыва Республиканыӊ школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлеринде тергиин тыва дыл кабинеди” деп республика чергелиг мөөрейниӊ муниципалдыг деӊнелдиг чадазы 2020 чылдыӊ ноябрь 1-ден 15-ке чедир, регионалдыг чадазы март 1-ден 10-га чедир эрткен.
Муниципалдыг деӊнелдиг мөөрейге 17 кожууннардан 88 школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлери киришкен. Оларныӊ иштинден 19 тиилекчи тодарап, регионалдыг деӊнелге киржир эргени чаалап алган. Конкурс ажылдарыныӊ түӊнелдери-биле “Тыва Республиканыӊ школа назыны четпээн уруглар өөредир албан черлеринде тергиин тыва дыл кабинеди” деп бедик атты Ак-Довурак хоорайныӊ “Сказка” аттыг уруглар сады чаалап алган.
– Эге школага 21 ортумак өөредилге черлеринге “Сан” болгаш “Хүрээлел” деп эртемнерни тыва дылга өөредири-биле Национал школа хөгжүдер институт өөредилге номнарын болгаш ажылчын кыдырааштарының очулгазын кылгаш, үндүрген.
– Чылдың эртип турар «Тыва дыл хүнүнге» уткуштур «Тыва дыл – чоннуң өнчүзү» деп Шуулган болгаш эртем-практиктиг конференциялар, төгерик ширээлерге киржип организастап эрттиреринден аңгыда, Тыва Республиканың Чазак баштыңының 2021 чылдың декабрь 13-те үндүрген айтыышкыны ёзугаар тыва дылдың инспекторунга Национал школа хөгжүдер институттуң директору, философия эртемнериниң кандидады С.С. Товууну томуйлааны улуг харысаалгалыг ажыл, бурунгаар көрүш деп санаттынар.
Эртем талазы-биле 28 статья үнген, оларның иштинден 2 Scopus, 5 ВАК, 10 РИНЦ болгаш 2 монография ажылдап кылдынган.Ынчангаш институттуң 2021 чылда Күрүне даалгазын күүселдезин Эртем чөвүлелиниң кежигүннери күүсеттинген деп хүлээп алган.
2022 чылдың планынче тыва дыл талазы-биле төлевилелдиң база бир боттандырылгазының бирээзи Тыва Республиканың Чазак баштыңының айыткалы-биле «Төрээн чериниң культуразы» деп эртемге өөредилге номун бижиириниң дугайында төлевилелди институттуң Эртем чөвүлелиниң кежигүннери салдынган кол сорулгалар болгаш төлевилелдерниң аразынче киирип бадылааны чаа чүүлдерниң бирээзи деп санаттынар.
Национал школа хөгжүдер институт «2021-2024 чылдарда тыва дылдың сайзыралы» деп Күрүне программазының кол күүседикчи болганында, программаның кол угланыышкыннары кылдыр Тыва Республикага тыва дылдың күрүне дылы деңнелдиг ажыглалынче болгаш сайзыралынче база тыва дылдың медээ-информастыг сайзыралынче кол кичээнгейни угландырар. Тыва дылдың национал электроннуг корпузун, филология, төөгү, культура база тыва чоннуң чаңчылдарынга хамаарышкан эртем шинчилелдерни чоргузары эң-не чугула. Республикада дылдарның байдалының дугайында, чугаа культуразы, өөредилге черлеринде тыва дыл, чогаалдың башкылаашкынынга хамаарыштыр эртем-шинчилел ажылдарын уламчылаар.
Орук айтыкчылары, албан болгаш өөредилге черлериниң адрестерин хары угда тыва болгаш орус дылдарга, ол ышкаш албан сайтыларын, медээ-информастыг ресурстарны ийи дылга чорударын Хоойлунуң хыналдазынга алыр.
Республикага үзүктел чок өөредилгениң системазынга хамаарыштыр чаа күрүне программазы-биле электроннуг өөредилге ресурстарын (өөредилге порталы, платформа) ажылдап кылып, дистанциялыг өөредилгени чорударынга мурнакчы технологияларны ажыглаче киирер.
Оон аңгыда орус (төрээн) дылда өөредилгелиг уругларга тыва дылды өөрениринге таарымчалыг байдалдарны тургузар база республиканың школаларынга тыва дыл, чогаал башкылаашкынының шынарын көдүрер хемчеглерни, ол дээрге гуманитарлыг профильдиг класстарга, салым-чаяанныг уругларга тыва дылды хандыр өөредиринге өөредилге-методиктиг комплексти тургузары болур.
Дараазында VII Шуулганны Чогаалчылар эвилелиниң 80 чыл оюнга тураскаадып эрттирер. Ону 2022 чылда Өөредилге яамызы, Культура яамызы, Национал школа хөгжүдер институт, Чогаалчылар эвилели боттандырар.