Хүндүлүг Владислав Товарищтайович!

Төрүттүнген хүнүңер-биле Силерге байыр чедирип тур бис!
Бо хүнде, Силер бистиң республикавыстың Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип тура, Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин быжыглаарынга база сайзырадырынга улуг чедиишкиннерни чедип ап, чаңгыс чер-чурттугларыңарның хүндүткелин чаалап, улуг ат-алдарны чедип алган Силер.

Бис Силерни харыысалгалыг болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың амыдыралынга менди-чаагай өскерлиишкиннерни, чуртталгага чаа бодалдарны база шиитпирлерни чедиишкинниг боттандырар салым-биле онзаланып ылгалып турар бедик деңнелдиг удуртукчу кылдыр билир бис.

Силерниң бедик мергежилиңер, боттуг байлак арга-дуржулгаңар, идепкейлиг амыдыралчы туружуңар, ханы билииңер регионнуң чидиг айтырыгларын эки билип, оларны шиитпирлээринге база Тываның моон-даа соңгаар сайзырап хөгжүүрүнге ужур-дузалыг дээрзинге бүзүрелдиг бис.

Шупту эки эгелээшкиннериңерге чедимчелиг болуруңарны, тургузукчу ажыл-чорудулгаңарга ам-даа чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды Силерге күзедивис!

Хүндүткел-биле,
Национал школа хөгжүдер институттуң коллективи