Тыва дылдың хүнү-биле изиг байырны чедирип тур бис!

Хүндүлүг чаңгыс чер чурттугларывыс!

Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчыларының мурнундан Силер бүгүдүге Тыва дылдың хүнү-биле изиг байырны чедирип тур бис!
Төрээн дыл дээрге өгбелерниң мерген угааны болгаш сагыш-сеткилиниң шыгжамыры, үе-дүптен салгап арттырып берген үнелеп четпес буян-кежии, белээ болур. Ол Төрээн чурт-биле сырый харылзаалыг, тудуш болгаш бисти шуптувусту каттыштырып турар.

Төрээн чуртунга ынак, бедик хамааты туруштуг болурунга кижизидилге төрээн дылынга ынакшылдан, төрээн чону болгаш хөй-янзы чоннарның культуразы, чаңчылдарынга хүндүткелден эгелээр.

Төрээн дылын билири кижиге күш-шыдалды болгаш бодунга бүзүрелди берип, келир үеже дидим чаагай көрүштүг болурун хевирлеп чоруурун кижи бүрүзү утпайн, сактып чоруур ужурлуг.

Силерге тыва дылды сайзырадырынга улуг чедиишкиннерни, чаа-чаа билиглерни, кадык болуруңарны күзедивис!