ИЮНЬ 28 – ТӨӨГҮЛҮГ ХҮН

1930 чылдың июнь 28-те КУТВ-туң (Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университединиң) болгаш НИАНКП-ниң (Национал айтырыглар талазы-биле эртем шинчилел ассоциациязының) эртем ажылдакчыларының тыва дылга таарыштыр кылганы латинчиткен алфавитти күрүнениң бижии кылдыр Тыва Арат Республиканың чазааның дүрүмчүткен декреди үнген.

НИАНКП-ниң эртем ажылдакчыларының тургусканы, Тываның ажылчы чоннарынга белек кылдыр Москвага парлааш чорутканы бирги тыва ҮЖҮГЛЕЛ көстүп келген.

#ирнш #минобрнаукирт #тывадыл #үжүглел #100летиеТНР #годнаукиитехнологий

ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН БАЗА ДҮН

Тес-Хем кожууннуң Самагалтай 2 дугаарлыг ниити билиг ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Анджела Тирчин эртемге сундулуг өөренкчилериниң бирээзиниң дугайында:
«Тюлюш Цендаюш – мээң өөреникчим, ол 6-гы классты дооскан. 2020-2021 өөредилге чылында Цендаюш Тюлюш «Келир үеже базым»/«Шаг в будущее» деп эртем-практиктиг конференцияга «С.Токаның «Тос чадырда» деп тоожузунда Тывыкының овур-хевири» деп шинчилел ажылы-биле киришкен. Цендаюштуң тыва филологияга сонуургалын оттурарынга кырган-ачазы Доспан Салим Санакчыевич, кырган-авазы Марина Дажы-Дондуповна – дыл башкыларының салдары улуг болган. Шинчилел ажылын кылып турувуста, олар арга-сүмезин үргүлчү берип турганнар.
Цендаюш-биле эге базымнарны кылып, ам-даа дыл талазы-биле шинчилел ажылын кылырын уламчылаар бис.
Келир үеде шинчилээр ажылывыстың сорулгазы – чаңгыс чер чурттуг чогаалчыларывыстың бижээн ажылдарының онзагай талаларын илередип тодарадырын уламчылаары.
Ачам Тирчин Моторк Айыжыыевичиниң чогаалдарының дылының онзагайын илередип, ону шинчилээри – ыдыктыг хүлээлгем деп бодаар мен. Ооң чогаалдарын өөреникчилерим-биле сайгарып, шинчилеп турар бис.
Цендаюш болза Салчак Токаның «Тос чадырда» деп тоожузун аажок сонуургап номчаан. Оон аңгыда өске чогаалчыларның ажылын база өөренип, сайгарып турар.
Өөредилгеден аңгыда, бодунуң үе-чергези хөй оолдар ышкаш, Цендаюш бокска сонуургалдыг, делегей чемпиону болуксаар күзелдиг.
#ирнш #минобрнаукирт #тыва #тесхемскийкожуун #годнаукиитехнологии #наукарядом