АНЫЯКТАР ХҮНҮ-БИЛЕ!

ТЫВАНЫҢ ЭРГИМ ООЛДАРЫ БОЛГАШ КЫСТАРЫ!

Россияның аныяктар хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Чалыы назынны төрүттүнген чылы-биле эвес, а сагыш-сеткилиниң ажык чоруундан, амыдыралга туруштуундан, күчү-шыдалындан болгаш чогаадыкчы арга-шинээнден, келир үеже чүткүлүнден тодарадыр болгай.

Бистиң аныяктарывыс — ол дээрге улуг болгаш боттуг күш-түр. Аныяк назын — шилилгениң болгаш дидим идегелдерниң үези. Силер аныяк, угаанныг, салым-чаяанныг болгаш чараш силер. Бүгү чүүлдер — силерниң холуңарда. Силерниң идегелиңер, бодалдарыңар болгаш күзелдериңер бүдер болзун!

Хүндүлүг оолдар, кыстар! Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чаагай чүүлдерни, шынчы эш-өөрнү болгаш быжыг өг-бүлени, амыдыралга болгаш ажыл-ишке чедиишкиннерни, даартагы хүнге бүзүрелди күзедивис!
#ирнш #минобрнаукирт #молодежьТувы #Тываныңаныяктары #Тыва #Россия